Zakres usług

Kancelaria, budując swoje kompetencje, uwzględnia przede wszystkim potrzeby klientów biznesowych korzystających ze stałej i kompleksowej pomocy prawnej. Jednocześnie dążymy do zapewnienia równie wysokiego poziomu usług dla klientów indywidualnych. Zatem to potrzeby klientów determinują zakres kompetencji, jaki musi być zapewniony przez naszą kancelarię. Ze względu na powyższe, główne obszary działalności kancelarii to:

Prawo spółek handlowych

 • doradztwo i zakładanie spółek handlowych (w szczególności spółki jawne, komandytowe i z o.o.), w tym drogą elektroniczną,
 • sporządzanie umów i statutów spółek handlowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów,
 • obsługa prawna organów spółek kapitałowych,
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz w odniesieniu do sporów między wspólnikami i akcjonariuszami,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów, regulaminów, umów wspólników, protokołów zgromadzeń, planów związanych z transformacją spółek oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów korporacyjnych,
 • doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych,
 • doradztwo w procesach łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych (M&A),
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących wyłączenia wspólników,
 • rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych.

Prawo umów

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym tj. umów sprzedaży towarów i urządzeń, współpracy, doradztwa, umów kredytowych, świadczenia usług, umów NDA,
 • umów związanych z korzystaniem z rzeczy (umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu),
 • umów o pośrednictwo handlowe (umowy agencyjne, komisowe, dystrybucyjne) oraz wszelkich innych umów związanych z szeroko pojętym obrotem gospodarczym,
 • umów związanych z inwestycjami budowlanymi tj. umowy deweloperskie, o nadzór inwestorski, wykonanie usług budowlanych etc.,
 • opiniowanie i sporządzanie umów z sieciami handlowymi,
 • opiniowanie i konstruowanie wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
 • przygotowywanie koncepcji zabezpieczenia transakcji (gwarancje bankowe, weksle, zastaw, hipoteki, poręczenia itp.),
 • opiniowanie, negocjowanie i sporządzenie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji,
 • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.

Prawo cywilne

 • sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • sprawy cywilne o zapłatę – windykacja zobowiązań,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy dotyczące podziału majątku,
 • sprawy dotyczące eksmisji,
 • sprawy związane z obrotem nieruchomościami,
 • windykacja zadłużenia,
 • sprawy sądowe o zasiedzenie.

Prawo pracy

 • przygotowywanie informacji i opinii prawnych,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
 • sporządzanie i negocjowanie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz aneksów, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania oraz innych dokumentów związanych z procesem świadczenia pracy, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności etc.,
 • wypadki przy pracy,
 • zwolnienia grupowe,
 • legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,
 • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji,
 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe,
 • szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców,
 • sprawy z ZUS,
 • bieżące doradztwo w sprawie udzielania kar dyscyplinarnych,
 • regulaminy/umowy dotyczące mienia powierzonego.

Prawo autorskie i konkurencji

 • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich i ich naruszeń,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • doradztwo w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję,
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu naruszeń praw autorskich i czynów nieuczciwej konkurencji.

Fuzje i przejęcia (M&A)

 • opracowanie strategii i struktury prawnej całej transakcji,
 • przeprowadzenie due dilligance spółki (badania prawnego dokumentacji),
 • przygotowanie dokumentacji tj. listu intencyjnego, NDA, Term Sheet, Umowy Inwestycyjnej, Umowy sprzedaży udziałów etc.,
 • czynne uczestnictwo w negocjacjach.

Restrukturyzacja firm, ochrona firm przed upadłością

 • analiza sytuacji prawnej spółki,
 • dobranie właściwej prawnej struktury restrukturyzacji spółki,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • przygotowanie dokumentacji (projekty ugód, korespondencja z wierzycielami, obrona w postępowania sądowych, wniosek o otwarcie postępowania układowego / upadłościowego).

Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań przed organami państwowymi w sprawach skarg, zezwoleń etc.,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi.

Prawo zamówień publicznych

 • przygotowanie SIWZ,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • prowadzenie sporów sądowych np. o zwrot wadium.

Dodatkowo świadczymy usługi dla klientów indywidualnych w zakresie:

Prawo rodzinne

 • rozwody,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • adopcja dziecka,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • zgoda sądowa na czynności prawne w imieniu małżonka,
 • ustanowienie opiekuna,
 • zgoda sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przez opiekunów prawnych dziecka.

Prawo spadkowe

 • pomoc w przygotowaniu struktury sukcesji (testamenty, zapisy etc.),
 • sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i o zachowek.